Dr G Doran (f)
MB BCH BAO DCH DRCOG FRCGP QUB 1986 (Monday – Friday am, Wednesday pm)

Dr F C Gough (m)
MB BCH BAO DRCOP MRCGP QUB 1992

Dr G Brow (f)
MBBS DRCOG DFFP MRCGP Newcastle Upon Tyne 1993 (Tuesday all day, Thursday am, Friday am)

Dr N Doyle (f)
MB BCH BAO DCH DRCOG DGM DFPRHC MRCGP QUB 1992

Dr Joel McCavery (m)
MB BCH BAO DMH MRCGP QUB 2006 (Tuesday all day, Thursday pm, Friday pm)

Dr Lisa Mason (f)
MB BCH BAO MRCGP Dip Psych